- Reset + Prindi

Sihtasutuse Vabariigi Presidendi Kultuurirahastu põhikiri

1. ÜLDSÄTTED

1.1 Sihtasutuse nimi on „Sihtasutus Vabariigi Presidendi Kultuurirahastu“ (edaspidi Kultuurirahastu). Inglisekeelse tõlkena kasutatakse nime Culture Fund of President of the Republic.

1.2 Kultuurirahastu asutajaks on Eesti Vabariik põhiseadusliku institutsiooni Vabariigi President isikus.

1.3 Kultuurirahastu tegutseb sihtasutuste seaduse, riigivaraseaduse ja teiste Eesti Vabariigi õigusaktide, Vabariigi Presidendi ettepanekute ning käesoleva põhikirja alusel.

1.4 Kultuurirahastu on eraõiguslik juriidiline isik, mis on loodud põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks ja oma vara valitsemiseks ning kasutamiseks.

1.5 Kultuurirahastu asukoht on Tallinna linn, Eesti Vabariik.

 

2. EESMÄRK

2.1 Kultuurirahastu eesmärgiks on toetada kultuuri-, sotsiaal-, haridus- ja teadusalast tegevust Eesti Vabariigis.

2.2 Oma eesmärgi saavutamiseks Kultuurirahastu:
2.2.1 annab välja preemiaid ja stipendiume ning finantseerib oma eesmärgile vastavaid projekte;
2.2.2 võtab vastu annetusi;
2.2.3 korraldab avalikke üritusi oma eesmärkide ja tegevuste tutvustamiseks ja propageerimiseks;
2.2.4 teeb koostööd teiste isikutega Kultuurirahastu eesmärgi saavutamiseks ja  korraldab tuluüritusi rahaliste vahendite saamiseks.

2.3 Kultuurirahastu majandustegevus on suunatud üksnes tema põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks.

 

3 JUHTIMINE

3.1 Kultuurirahastu juhtorganid on Nõukogu ja Juhatus.

3.2 Kultuurirahastu juhtorgani liikmeks ei või olla isik:
3.2.1 kelle süüline tegevus või tegevusetus on kaasa toonud isiku pankroti;
3.2.2 kelle süüline tegevus või tegevusetus on kaasa toonud juriidilisele isikule antud tegevusloa kehtetuks tunnistamise;
3.2.3 kellel on ärikeeld;
3.2.4 kelle süüline tegevus või tegevusetus on tekitanud kahju juriidilisele isikule;
3.2.5 keda on majandusalase, ametialase või varavastase kuriteo eest karistatud.

3.3 Põhikirja alapunktides 3.2.1-3.2.4 nimetatud piirangud kehtivad viis aastat pärast pankroti väljakuulutamist, tegevusloa kehtetuks tunnistamist, ärikeelu lõppemist või kahju hüvitamist, punktis 3.2.5 sätestatud keeld ei laiene isikutele, kelle karistusandmed on karistusregistris arhiveeritud.

3.4 Kultuurirahastu juhtorgani liikmetel ei tohi olla isiklikku huvitatust sihtasutuse poolt jagatavate hüvede saamiseks. Huvide konflikti puhul ei osale antud juhtorgani liige vastava küsimuse otsustamisel ega hääleta selles küsimuses.

 

4 NÕUKOGU

4.1 Nõukogu on Kultuurirahastu tegevust kavandav organ, kes korraldab sihtasutuse juhtimist ning teostab järelevalvet Kultuurirahastu tegevuse üle.

4.2  Nõukogu pädevusse kuulub:
4.2.1 preemiate, stipendiumite ja toetuste andmise otsustamine, arvestades Vabariigi Presidendi ettepanekuid;
4.2.2 tehingute tegemisel Kultuurirahastu tegevuse seisukohalt oluliste küsimuste üle otsustamine, mis väljuvad igapäevase majandustegevuse raamest, sealhulgas:
4.2.2.1 kinnisasjade ja registrisse kantud vallasasjade omandamine, võõrandamine ja koormamine;
4.2.2.2 majandusaastaks ettenähtud summat ületavate investeeringute tegemine;
4.2.2.3 laenu võtmine või kapitalirendilepingu sõlmimine.

Käesolevas punktis nimetatud tehingute tegemise otsused võtab Nõukogu vastu ühehäälselt, kooskõlastades need eelnevalt Vabariigi Presidendi Kantseleiga.

4.2.3 juhatusega lepingute sõlmimine ja sihtasutuse esindamine vaidlustes juhatajaga;

4.2.4 Kultuurirahastu töökorraldust, vara kasutamise ja käsutamise korda ning asjaajamist reguleerivate dokumentide kinnitamine;

4.2.5 audiitori nimetamine ja tagasikutsumine ning temaga lepingu sõlmimine;

4.2.6 juhatuse liikme nimetamine ja tagasikutsumine ning temaga lepingu sõlmimine;

4.2.7 hiljemalt majandusaasta alguseks algava aasta tegevuseesmärkide ja eelarve kinnitamine;

4.2.8 majandusaruande kinnitamine peale audiitori poolt aruande esitamist Nõukogule;

4.2.9 muude Kultuurirahastu tegevusega seotud küsimuste otsustamine.

4.3 Nõukogul on oma ülesannete täitmiseks õigus:
4.3.1 saada juhatuselt teavet Kultuurirahastu tegevuse kohta, nõuda juhatuselt tegevus- ja majandustegevuse aruandeid;
4.3.2 tutvuda kõigi Kultuurirahastu dokumentidega, kontrollida raamatupidamise õigsust, vara olemasolu ning Kultuurirahastu tegevuse vastavust Nõukogu otsustele, seadustele, muudele õigusaktidele ja põhikirjale;
4.3.3 tühistada juhatuse otsuseid;
4.3.4 teha Vabariigi Presidendile ettepanek põhikirja muutmiseks.

4.4 Nõukogul on kuus liiget. Nõukogu liikmeid nimetab ja kutsub tagasi Vabariigi President. Nõukogu liikmete volitused kestavad kolm aastat. Nõukogu liikme tagasikutsumisel või tagasiastumisel nimetab Vabariigi President tema asemele uue liikme. Kõigi liikmete volitused lõpevad Kultuurirahastu lõppemisel.

4.5 Kultuurirahastu Nõukogu liikmeks ei või olla isik, kellel on Kultuurirahastuga sisuline huvide konflikt, mille allikaks võib muu hulgas olla asjaolu, et isik või temaga seotud isik:
4.5.1 on füüsilisest isikust ettevõtja, kes tegeleb sama majandustegevusega kui Kultuurirahastu;
4.5.2 on täisühingu osanik või usaldusühingu täisosanik, kes tegeleb sama majandustegevusega kui Kultuurirahastu;
4.5.3 omab olulist osalust äriühingus, mis tegeleb sama majandustegevusega kui Kultuurirahastu;
4.5.4 on Kultuurirahastuga samal tegevusalal tegutseva äriühingu juhtorgani liige, välja arvatud, kui tegu on riigi osalusega äriühinguga riigivaraseaduse tähenduses või selle äriühinguga samasse kontserni kuuluva äriühinguga;
4.5.5 omab Kultuurirahastuga seotud olulisi ärihuve, mis väljenduvad muu hulgas olulise osaluse omamises sellises juriidilises isikus või kuulumises sellise juriidilise isiku juhtorganisse, kes on Kultuurirahastule oluline kaupade müüja või ostja, teenuste osutaja või tellija.

4.6 Nõukogu liikmed valivad endi seast Nõukogu esimehe, kelle volitused kestavad kolm aastat. Nõukogu esimees esindab Nõukogu, korraldab nõukogu tegevust ja juhib Nõukogu koosolekuid.

4.7 Nõukogu esimehe ja tema liikmete tööd ei tasustata.

4.8 Nõukogu korralised koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui üks kord kolme kuu jooksul. Koosoleku kutsub kokku nõukogu esimees. Nõukogu erakorraline koosolek kutsutakse kokku, kui seda nõuab nõukogu liige, juhatus või audiitor.

4.9 Nõukogu koosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa üle poole nõukogu liikmetest. Igal nõukogu liikmel on üks hääl. Nõukogu otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega. Häälte võrdsel jagunemisel on otsustav esimehe hääl.

4.10 Nõukogu võib teha otsuse koosolekut kokku kutsumata. Sel juhul saadab Nõukogu esimees vastava otsuse eelnõu kõigile Nõukogu liikmetele, määrates tähtaja, mille jooksul Nõukogu liige peab esitama oma seisukoha. Kui Nõukogu liige ei teata nimetatud tähtaja jooksul kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis, kas ta on otsuse poolt või vastu, loetakse, et ta hääletab otsuse vastu.

4.11 Nõukogu koosolek protokollitakse. Protokollile kirjutavad alla kõik Nõukogu koosolekust osavõtnud liikmed ja protokollija. Protokolli koostamisel arvestatakse riigivaraseaduses sätestatud nõudeid, kui need on kehtestatud.

 

5 JUHATUS

5.1 Juhatus on Kultuurirahastu täidesaatev organ, kes esindab ja juhib Kultuurirahastut, järgides Nõukogu seaduslikke korraldusi.

5.2 Juhatus organiseerib ja korraldab nõukogu poolt kehtestatud korras:
5.2.1 Kultuurirahastu vahendite kasutamist;
5.2.2 aruandlust ja jooksvat asjaajamist;
5.2.3 tehingute teostamist, küsides punktis 4.2.2. nimetatud tehingute puhul eelnevalt Nõukogu kirjalikku nõusolekut;
5.2.4 Kultuurirahastule üleantava vara hindamist, vastuvõtmist ja vajalike tehingute ning toimingute tegemist vara Kultuurirahastu omandisse üleminekuks;
5.2.5 Kultuurirahastu nimel lepingute sõlmimist ja volituste andmist
5.2.6 muude ülesannete täitmist.

5.3 Juhatus esitab Nõukogule vähemalt kord kvartalis ülevaate Kultuurirahastu tegevusest ja majanduslikust seisundist, samuti teatab Nõukogule viivitamata Kultuurirahastu majandusliku seisundi olulisest halvenemisest ja muudest Kultuurirahastu tegevusega seotud olulistest asjaoludest.

5.4 Juhatus esitab nelja kuu jooksul majandusaasta lõppemisest arvates Rahandusministeeriumile, Riigikontrollile ja Vabariigi Presidendi Kantseleile auditeeritud ja kinnitatud majandusaasta aruande koopia. Koos aruandega esitatakse ülevaade selle kohta, kuidas Nõukogu on Kultuurirahastu tegevust aruandeperioodil korraldanud, juhtinud ja järelevalvet teostanud, ning näidatakse Juhatuse liikmele majandusaasta jooksul makstud tasude summa

5.5 Juhatusel on õigus oma pädevuse piires esindada Kultuurirahastut kõigis õigustoimingutes Nõukogu poolt kehtestatud ulatuses.

5.6 Juhatus esitab pärast majandusaasta lõppu Nõukogule nimekirja aasta jooksul sihtasutust toetanud füüsilistest ja juriidilistest isikutest ning igaühe poolt sihtasutusele antud annetuse või eraldise suurusest.

5.7 Juhatus informeerib annetajat ja eraldajat viimase soovil, kuidas on tema annetust või eraldist kasutatud.

5.8 Juhatus koosneb ühest liikmest, kes nimetatakse ja kutsutakse tagasi Nõukogu poolt. Juhatuse liikme volitused kehtivad viis aastat. Juhatuse liige võib tagasi astuda, teatades sellest Nõukogu esimehele kirjalikult 30 kalendripäeva ette.

5.9 Juhatusele makstakse tema ülesannete täitmise eest tasu, mille suuruse ja maksmise korra määrab kindlaks Nõukogu.

 

6 VARA JA EELARVE

6.1 Kultuurirahastu vara moodustamise allikateks on:

6.1.2 riiklikud eraldised;
6.1.3 fondidest ja abiprogrammidest saadavad eraldised;
6.1.4 sihtotstarbelised annetused ja eraldised;
6.1.5 füüsiliste ja juriidiliste isikute annetused ja pärandused;
6.1.6 Kultuurirahastu tuluüritustest saadud raha;
6.1.7 pangaintressid;
6.1.8 muud allikad.

6.2 Annetused ja eraldised võivad olla rahalised või varalised. Keelatud on vastu võtta anonüümseid, õigusaktide ja heade kommetega vastuolus olevaid annetusi.

6.3 Kui juhatusel tekib kahtlus annetatava vara päritolus, peatab ta annetuse vastuvõtmise ja kontrollib kõiki õiguspäraseid vahendeid kasutades selle seaduslikkust. Kontrolli tulemustest teatab ta Nõukogule, kes teeb lõpliku otsuse annetuse vastuvõtmise või mittevastuvõtmise kohta.

6.4 Varalised annetused, pärandused, sealhulgas kinnisvara ning väärtpaberid tuleb võõrandada aasta jooksul, välja arvatud Kultuurirahastu majandamiseks vajalik vara.

6.5 Vara kasutatakse Kultuurirahastu põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks ja Kultuurirahastu ülalpidamiseks. Vara käsutajaks on Nõukogu poolt kehtestatud korras ja ulatuses juhatus.

6.6 Kultuurirahastu rahalised vahendid asuvad Riigikassas ja Kultuurirahastu arveldused tehakse Riigikassa kaudu.

6.7 Juhatus korraldab raamatupidamist vastavalt raamatupidamise seadusele ja muudele õigusaktidele. Pärast majandusaasta lõppu koostab juhatus raamatupidamise aasta- ja tegevusaruande õigusaktidega sätestatud korras. Raamatupidamise aastaaruande esitab juhatus esmalt kontrollimiseks audiitorile ja seejärel kinnitamiseks Nõukogule.

6.8 Kultuurirahastu võib võtta kinnisasja või hoonestusõiguse tasuta omandamise lepingus selle vara sihtotstarbelise kasutamise ja leppetrahvi maksmise kohustuse riigivaraseaduses sätestatu kohaselt.

6.9 Kultuurirahastu kõikide tulude ja kulude kohta koostatakse tasakaalus eelarve, mis peab vastama Kultuurirahastu finantsplaanile, riigieelarve seaduses esitatud eelarvepositsiooni ja netovõlakoormuse reeglitele ning kehtestatud piirangutele.

6.10 Kultuurirahastu koostab ja esitab igal aastal riigieelarve seaduses sätestatud nõuetele vastavalt finantsplaani, mis on aluseks Kultuurirahastu eelarve koostamisel.

6.11 Sihtasutuse majandusaasta on kalendriaasta.

 

7 AUDIT

7.1 Sihtasutus on kohustatud tagama sisekontrolli süsteemi toimimise.

7.2 Sihtasutus on kohustatud moodustama siseaudiitori ametikoha või ostma siseaudiitori teenust, kui aruandeaasta bilansipäeva seisuga on Sihtasutuse bilansimaht suurem kui kaks miljonit (2 000 000) eurot või aruandeaasta tulud on suuremad kui kaks miljonit (2 000 000) eurot.

7.3 Sihtasutusel on õigus loobuda siseaudiitori ametikoha loomisest või siseaudiitori teenuse ostmisest, kui see võib Nõukogu hinnangul osutuda majanduslikult otstarbekaks. Nõukogu sellekohane otsus tuleb eelnevalt kooskõlastada  Vabariigi Presidendi Kantseleiga.

7.4 Vabariigi Presidendi Kantseleil on õigus nõuda erikontrolli tegemist.

 

8 KULTUURIRAHASTU PÕHIKIRJA MUUTMINE

8.1 Vabariigi President võib Kultuurirahastu põhikirja muuta muutunud asjaolude arvesse võtmiseks ja järgides sihtasutuse eesmärki.

 

9 KULTUURIRAHASTU ÜHINEMINE, JAGUNEMINE JA LÕPETAMINE

9.1 Kultuurirahastu ühinemine, jagunemine ja lõpetamine toimub seaduses sätestatud korras.

9.2 Kultuurirahastu lõpetatakse Vabariigi Presidendi  otsusega, kui  lõpetamiseks on mõjuv põhjus, eelkõige siis, kui Kultuurirahastu  tegutsemine osutub Eesti Vabariigi huvide seisukohalt mittevajalikuks või kui vara on Kultuurirahastu eesmärgi saavutamiseks ebapiisav.

9.3 Sihtasutuse lõpetamisel alles jääv vara antakse pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist üle Kultuurirahastuga sama eesmärgiga sihtasutusele, mis on kantud tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute- ja sihtasutuste nimekirja.

 

 

 

 

 

 

 

Urmo Kübar

 

Vabariigi Presidendi Kultuurirahastu
juhatuse liige