- Reset + PDFPrindi

Reaalainete eripreemia

STATUUT

Vabariigi Presidendi reaalainete eripreemia statuudi tähenduses loetakse reaalaineteks matemaatikat, füüsikat, keemiat, bioloogiat, arvutiteadust, bioinformaatikat ja geenitehnoloogiat.

Erandkorras võib Vabariigi Presidendi Kultuurirahastu nõukogu otsustada anda preemia ka muu õppedistsipliini eest, mis vastab eripreemia olemusele ja mõttele.

Selleks esitab eripreemia taotleja koos nõutavate dokumentidega nõukogule avalduse, kus on ära toodud preemia määramist mõjutavad asjakohased põhjendused.

Vabariigi Presidendi reaalainete eripreemia võib määrata 35-aastasele (taotlemise hetkel) või nooremale inimesele, kes vastab ühele või mitmele järgmistest tingimustest:

• paistnud silma reaalainete õpetajana ja/või õppejõuna mis tahes õpitasandil;

• kelle õpilased on leidnud äramärkimist rahvusvahelistel võistlustel või saavutanud häid kohti reaalainete olümpiaadidel;

• koostanud reaalainete õpikuid ja metoodilisi materjale;

• reaalaineid õpetades algatanud ja viinud ellu praktilisi uuendusi.

Oma kandidatuuri eripreemiale võivad esitada nii toodud tingimustele vastavad inimesed ise, samuti nende tööandjad, õppe- ja haridusasutused ning vastaval eri- või haridusalal tegutsevad organisatsioonid. Kandidaate võivad esitada ka õpilased või üliõpilased, õpilas- ja üliõpilasorganisatsioonid ning –esindused, samuti kultuurirahastu nõukogu liikmed.

Kandideerimiseks tuleb esitada:

• kirjalik avaldus koos isikuandmetega (nimi, sünniaeg, aadress, haridustee, tööalane tegevus);

• eripreemiale vastava tegevuse põhjalik kirjeldus koos kandideerija tööandja või töökollektiivi ja/või kutse-, ameti- või erialaühingu(te) poolsete soovitustega.

Nimetatud dokumendid tuleb saata Vabariigi Presidendi Kultuurirahastule aadressil Weizenbergi 39, 15050 Tallinn, või digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile vpinfo(at)vpk.ee

Kultuurirahastu nõukogul on õigus preemiakandidaatide kohta küsida lisateavet taotleja koolilt, haridusasutuselt, erialaühenduselt vmt organisatsioonilt.

Kultuurirahastu nõukogu valib esitatud kandidaatide hulgast eripreemia saaja ja kooskõlastab otsuse preemia rahastajaga. Kultuurirahastu võib vajadusel paluda nõu ja soovitusi preemia määramiseks valdkonna ekspertidelt.

Eripreemia antakse kätte iga aasta sügisel.
Eripreemia suurus on 4000 eurot. Preemiat rahastab Skype Eesti.
Eripreemia annab üle Vabariigi President.

Senised reaalteaduste eripreemia laureaadid:

2009
Mihhail Gusev – Tallinna Tõnismäe Reaalkooli matemaatikaõpetaja

2010
Allar-Reinhold Veelmaa - Loo keskkooli matemaatikaõpetaja

2011
Hilja Afanasjeva - Tartu Ülikooli Teaduskooli metoodik

2012
Elmu Mägi - Pärnu Koidula Gümnaasiumi füüsikaõpetaja

2013
Jaan Kalda - füüsik, TTÜ Küberneetika Instituudi vanemteadur, rahvusvaheliste füüsikaolümpiaadide Eesti võistkonna pedagoogiline juht

2014
Indrek Peil - Saaremaa Ühisgümnaasiumi füüsikaõpetaja ja pedagoog-metoodik, algatas ja korraldab siiani üleriigilist õpilaskonverentsi "Saaremaa Miniteaduspäevad", mis on märkimisväärselt kaasa aidanud teaduse populariseerimisele 6.-12. klassides õppivate noorte hulgas

2015
Erkki Tempel - Miina Härma Gümnaasiumi õpetaja, kes õpetab nii keemiat kui ka füüsikat Eesti riikliku õppekava alusel ning inglise keeles keemiat rahvusvahelise õppekava alusel õppivatele õpilastele.

2016
Raili Vilt - Tartu Ülikooli teaduskooli metoodik

2017
Martin Saar - Tallinna Reaalkooli keemia õpetaja ja õppealajuhataja