Kohaliku omavalitsuse ja regionaalarengu ümarlaud

- Reset + Prindi

Töökord

KINNITATUD
Vabariigi Presidendi
9. jaanuari 2007 käskkirjaga nr 9

 

1. Kohaliku omavalitsuse ja regionaalarengu ümarlaud (edaspidi "ümarlaud") on nõuandva õigusega kogu Vabariigi Presidendi juures.

2. Ümarlaua moodustab ja tema töökorra kinnitab Vabariigi President.

3. Ümaralaua ülesanneteks on:

3.1 soodustada riigi ja kohaliku omavalitsuse koostöö võimalusi riikluse kindlustamisel, demokraatia arendamisel ning kodanikuühiskonna toetamisel;
3.2. kujundada kohaliku omavalitsusüksuste esindajate arvamuste vahetuse käigus Vabariigi Presidendile soovitusi kohaliku omavalitsuse ja regionaalarengu küsimustes.

4. Ümarlauast võtavad osa maakondlike omavalitsusliitude, Eesti Maaomavalitsuste Liidu ja Eesti Linnade Liidu esindajad, kes määratakse liitude poolt igaks ümarlauaks, samuti teised Vabariigi Presidendi ümarlauast osa võtma kutsutud isikud.

5. Vabariigi President nimetab oma esindaja ümarlauas.

6. Ümarlauas osalejate ettepanekul ja Vabariigi Presidendi heakskiidul võib ümarlaud kaasata oma töösse asjatundjaid.

7. Ümarlaua tööst osavõtmist ei tasustata.

8. Ümarlaud käib koos vähemalt kaks korda aastas. Ümarlaud võib arutatavate küsimuste ettevalmistamiseks ja seisukohtade ning soovituste kujundamiseks moodustada töörühmi.

9. Ümarlaua kutsub kokku Vabariigi President. Pärast ümarlaua kutse saamist teatavad liidud Vabariigi Presidendi Kantseleile oma esindaja nime.

10. Ümarlaua toimumise aeg ja päevakord määratakse üldjuhul kindlaks eelmisel ümarlaual. Päevakord kavandatakse Vabariigi Presidendi ja ümarlauas osalejate ettepanekul. Päevakord ja muud ettevalmistatud materjalid saadetakse elektrooniliselt ümarlauas osalejatele vähemalt viis tööpäeva enne ümarlaua toimumise päeva.

11. Ümarlauda juhatab Vabariigi President.

12. Ümarlaua arutelu kohta koostatakse protokoll. Protokoll saadetakse osalejatele ning kinnitatakse järgmisel ümarlaual. Protokolle säilitatakse Vabariigi Presidendi Kantseleis.

13. Ümarlaua tegevusest teavitatakse avalikkust.

14. Ümarlaua töö tehnilist teenindamist korraldab ja ümarlaua tegevusega seotud kulud kannab Vabariigi Presidendi Kantselei.