- Reset + Prindi

23. Eesti ÜRO Julgeolekunõukogu mittealalise liikme kampaania toetamise nõukoja moodustamine ja töökorra kinnitamine

24.07.2017

1. Moodustan Eesti ÜRO Julgeolekunõukogu mittealalise liikme kampaania toetamise nõukoja ja kinnitan selle töökorra (lisatud).

2. Nimetan nõukoja liikmeteks:

Hannes Astok

Hannes Hanso

Andres Herkel

Marina Kaljurand

Eerik Niiles Kross

Marko Mihkelson

Marianne Mikko

Lauri Mälksoo

Mart Nutt

Urmas Paet

Andres Tarand

Linnar Viik

3. Nõukogu töö lõpeb pärast ÜRO julgeolekunõukogu valimiste toimumist 2019. aastal.

Alus: Vabariigi Presidendi töökorra seaduse § 18 lg 3 ja § 22 lg 4.

Kersti Kaljulaid

Lisa Vabariigi Presidendi 21. juuli 2017 käskkirja nr 23 juurde
Eesti ÜRO Julgeolekunõukogu mittealalise liikme kampaania toetamise nõukoja töökord

1. Presidendi nõukoda Eesti ÜRO Julgeolekunõukogu mittealalise liikme kampaania toetuseks (edaspidi Nõukoda) on nõuandva õigusega kogu Vabariigi Presidendi juures.

2. Nõukoja eesmärgiks on nõustada Vabariigi Presidenti ja toetada tema tegevust Eesti ÜRO Julgeolekunõukogu mittealalise liikme kampaania eestvedajana.

3. Nõukoja moodustab ja tema töökorra kinnitab Vabariigi President.

4. Nõukoja ülesanneteks on:

4.1 arutada Eesti ÜRO Julgeolekunõukogu mittealalise liikme kampaania tegevusi ja sõnumite edastamist nii Eesti Vabariigis, teistes riikides kui rahvusvahelistes organisatsioonides;

4.2. anda Vabariigi Presidendile nõu kampaania sõnumite kujundamisel ja tegevuste elluviimisel

4.3. osaleda vajadusel kampaania toetuseks visiitidel ja kohtumistel ning korraldada kahepoolseid kohtumisi välisriikides kampaania sõnumite edastamiseks;

4.4. tutvustada ühiskonnas Eesti ÜRO Julgeolekunõukogu mittealalise liikme kampaaniat ning laiemalt ÜRO-d ja selle tegevusi.

5. Nõukoja liikmed nimetab ja vabastab Vabariigi President.

6. Nõukoja tööst osavõtmist ei tasustata. Liikmete nõukoja tööga seotud kulutusi üldjuhul ei hüvitata.

7. Nõukoda käib koos vähemalt kaks korda aastas ja vajadusel sagedamini.

8. Nõukoja koosolekud kutsub kokku Vabariigi President.

9. Nõukoja toimumise aja ja päevakorra määrab Vabariigi President. Päevakord kavandatakse Vabariigi Presidendi, nõukoja liikmete ja välisministeeriumi ettepanekul. Päevakord ja muud ettevalmistatud materjalid saadetakse elektrooniliselt nõukoja liikmetele vähemalt kolm tööpäeva enne nõukoja koosoleku toimumise päeva.

10. Nõukoja koosolekut juhatab Vabariigi President.

11. Nõukoja koosoleku kohta koostatakse protokoll. Protokoll saadetakse osalejatele ning kinnitatakse järgmisel koosolekul. Protokollid säilitatakse Vabariigi Presidendi Kantseleis.

12. Vabariigi Presidendi ja Nõukoja liikmete ettepanekul võidakse koosolekule kutsuda ettekandeid tegema, seisukohti esitama, informatsiooni andma ning päevakorras olevate küsimuste arutelust osa võtma asjatundjaid.

13. Nõukoja tegevustest teavitatakse avalikkust.

14. Nõukoja kohtumiste tehnilise teenindamise tagab Vabariigi Presidendi Kantselei.

Vabariigi Presidendi kantselei direktor Tiit Riisalo

Avaldatud RT III, 22.07.2017, 6